Slide 1 Slide 2 Slide 3
Eğitim Şeklimiz

  Eðitim anlayýþýmýz çocuklarýn en doðal dili, geliþimin ve büyümenin temel aracý olan "Oyun" merkezli olup, okul öncesi dönemdeki çocuklarýmýzýn, çocukluklarýný da yaþayarak, beraberinde görsel, iþitsel ve kinestetik (dokunsal) açýdan yeteneklerini keþfetmelerini saðlayarak, okul dönemine hazýrlanmalarýnda siz anne babalara yardýmcý olmaktýr.

  Her bir çocuk eþsiz ve sosyal bir bireydir. Duygusal, zihinsel ve bedensel ihtiyaçlarý vardýr. Bu nedenle çocuklarýmýzýn bireysel farklýlýklarýnýn gözetildiði "Çoklu Zeka Kuramý ve Etkin Öðrenme" ilkeleri ile severek öðrenmelerini saðlamak için gerekli deneyim ve tecrübeleri, onlara uygun olarak tahsis ediyor, programlýyor ve geliþtiriyoruz.

  Bir çocuðun hayatýndaki en önemli yetiþkinler anne ve babalarýdýr. Çocuðunuzu bize emanet etmeniz, onun saðlýðýna, eðitimine, geliþmesine ve baþarýsýna bizi ortak etmeniz anlamýna gelmektedir. Bu nedenle de ebeveynler ve bizler arasýndaki karþýlýklý uyum, haberleþme ve teklifler yoluyla, çocuklarýmýz için en uygun ortamý yaratmaya çalýþýyoruz. 

Dipnot: Baþka yerde þubemiz yoktur.


Gökkuþaðý Kreþ ve Anaokulu, Gündüz Bakýmevi

Saadet Ay (Kurucu)

Fatma Nur Gerek (Sorumlu Müdür)


 
Bizden Haberler
30-03-2013
Bahar Kayıtları Başladı devamı...


30-03-2013
Web Sitemiz Yenilendi devamı...
Günün Sözü

“Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir."


Böcük
Kahramanmaraş web tasarımı